"OSMTH-Knights Templar International" strävar efter att vara den moderna organisation, som de forna Tempelriddarna kunde utvecklats till, om deras historiska utveckling inte hade brutits. Vi är den enda tempelriddarorden, som har konsultativ status hos FN som NGO. Ordern leds av en internationell ”Grand Master” (Stormästare), som utses av samtliga regerande Grand Prior:s i hela världen. I varje land, där OSMTH är etablerad, finns ett Grand Priory (Storpriorat).

Dessa Storpriorat är anslutna till det internationella OSMTH, men har en autonom status. Ordern är internationellt registrerad i ”Schweiz Swiss Federal Registry”. För att etablera ett nytt Grand Priory krävs stöd från ett redan exi-sterande Grand Priory.

OSMTH-Knights Templar International arbetar för en vision där:

  • En konstruktiv dialog mellan de stora religiösa religionerna, nationer och individerna bedrivs i en atmosfär av ömsesidig respekt, förståelse och fred.
  • De för kristendomen och övriga religioners heliga platser respekteras, skyddas och underhålls för att pilgrimer skall kunna resa till dessa platser i säkerhet.
  • Alla hjälparbetare skall kunna utför sitt arbete utan rädsla för diskriminering och angrepp. Deras engagemang, generositet och integritet skall erkänns och respekteras.
  • Principerna sprids om tempelriddarnas kod avseende aktiv välgörenhet, artighet, hängivenhet, ärlighet och att dessa etableras som en personlig livsregel i samhället.
  • Bidraget från Tempelriddarna, både från medeltida och moderna uppoffringar med avseende på jordbruk, konstruktion, transport, hantverk, medicin, finans och samtal mellan religioners företrädare och i allmänhet eftersträvas. Diplomati och filantropi är ledord som ska eftersträvas.

Liksom andra Riddarordnar av militärt och monarkist ursprung, vars traditioner härstammar från Jerusalem under medeltiden, har våra medlemmar för länge sedan lagt bort svärdet, förutom i rent ceremoniellt bruk. Vår verksamhet omfattar, som en civil samhällsorganisation, välgörenhet, kulturella, humanitära och försoningsinsatser. Hos våra medlemmar av idag ser vi att deras kristna värderingar ger en övertygelse att respektera och värdera vår egen och andras trosuppfattningar, utan att fördöma.  Dagens Riddare och Damer inom "OSMTH-Knights Templar Inter-national" strävar efter att vara ett gott föredöme såväl kollektivt som på ett individuellt plan.

Vår moderna ordning följer också de principer som antagits av generalförsamlingen  
”Order of the Temple” i Paris 1841:
  • vårt medlemskap är öppet för kristna med alla olika sociala bakgrunder.
  • vi fungerar som en öppet ansvarsfull, demokratisk och icke-politisk organisation.
  • våra medlemmar har en skyldighet att arbeta för fred och mänsklig värdighet.
  • vårt arbete med humanitärt bistånd utförs till förmån för alla delar inom mänskligheten.

  Mer om GP Sverige och våra projekt kan du läsa under "GP SWEDEN" och "PROJEKT".